Search results for "देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू"

काटा [ᴴkaʈa] ना. कालोमा सेतो मिसेको mixture of black and white (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

क्‍याः [ᴴkʲaː] ना. एउटा रङ्गको नाम name of a colour (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

छो़दाङ [ᴴtsʰødaŋ] ना. रङ colour, tint, shade, hue, paint ex.घोलोक छो़दाङ घा मेक्‍ना घीन्‍दाङ जेवु मोथोङा। कपडाको रङ राम्रो भएन भने कस्‍तो नराम्रो देख्‍छ। (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

ज्‍या [dzʲa] ना. इन्द्रेणी rainbow (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

ज्‍याङगु [dzʲaŋgu] (var. of SH: ज्‍युङगु) ना. हरियो green, green colour (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

माउ [ᶫmau] ना. रातो red, rosy (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

ॱमुक्‍पु [ᴴmuk‍pu] ना. खैरो greyish-brown (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

साम्‍दोक [ᴴsam‍dok] ना. मकै कलर colour of maize (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

सेउ [ᴴseu] (var. of SH : सेरू) ना. पहेँलो yellow (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

सेफोक [ᴴsepʰok] वि. हल्‍का पहेँलो light yellow (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

सेमुक [ᴴsemuk] वि. सुन्तले orange (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

सेरथीङी [ᴴsertʰiŋi] (var. of SH : सेथीङेई) वि. सुनौलो golden (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)