Search results for "स्वाद"

कादाक्‍पा [ᴴkadak‍pa] (var. of CN: कादोवा) ना. बाक्लो thick, dense ex.क्षाङ कादाक्‍पा थुङना लाम्‍जाङ शीरी हुङी। बाक्‍लो छाङ खायो भने चाँडो मातिन्‍छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

क्‍युम्‍मु [ᴴkʲum‍mu] (var. of SH: क्‍युरमु) वि. अमिलो sour, tart (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 2.3.3 - स्वाद.)

क्‍युरमो [ᴴkʲurmo] वि. अमिलो sour, tart, acid, pungent, sharp, citron, vinegar (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

खाक्‍पा [ᴴkʰak‍pa] वि. 1टर्र (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.) 2तीतो bitter, acrid (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)

खागीन [ᴴkʰagin] (imp: खो) क्रि. 1उन कात्नु spin wool (sem. domains: 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन.) 2गनाउनु emit unpleasant smell (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

खाछा [ᴴkʰatsʰa] वि. पीरो pungent or hot (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

खीदीक्‍पा [ᴴkʰidik‍pa] (var. of CN: खाक्‍तीया) वि. टर्रो, तीतो tasteless, bitter, bitter, acrid (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 2.3.3 - स्वाद.)

ग्‍यु देन्‍दा [ᶫgʲu den‍da] वि. मीठो sweet, delicious ex.आराक ॱमीच्‍यीकी ग्‍यु देन्‍दा दुक। रक्‍सी कति मीठो छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ॱङा‍चाक्‍पा [ᴴŋa‍tsak‍pa] वि. गुलियो र अमिलो मिश्रित स्वाद sweet and sour (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ॱङाम्‍दाक्‍पा [ᴴŋam‍dak‍pa] वि. बिग्रेर गुलियो जस्तो स्वाद rot (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ॱङासोली [ᴴŋasoli] ना. गुलियो sweet, sugary, honeyed, sweet taste (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

च्‍यी़क [ᴴtsʲyk] ना. 1पोषण nourishment, nutrition (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2स्वाद taste, palate, flavour, relish, savour (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.) 3रस juice, sap, essence, essential quality (sem. domains: 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू.)

च्‍येमो धाप्‍‍कीन [ᴴtsʲemo ᶫtap‍‍kin] (imp: च्‍येमो धोप) क्रि.प. जिब्रो पट्काउनु make a mocking sound with one's tongue (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

छा तागीन [ᴴtsʰa ᴴtagin] (3sg pres: छा तीक) (past: छा तेजुङ) (imp: छा तो़) क्रि.प. नुन चाख्नु test salt (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

छाटाक्‍पा [ᴴtsʰaʈak‍pa] (var. of CN: छाटोवा ; छाटोक्‍पा) वि. नुनिलो salty, salted (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 5.2.3.3.2 - नुन, 2.3.3 - स्वाद.)

जीप्‍कीन [dzip‍kin] क्रि. चुस्नु suck, sip, absorb ex.सा भेजा झ्‍येरी क्षु घीरी लाम्‍जाङ जीप्‍ती श्‍याक्‍दुक। माटो बलौटे भएर पानी सबै एकछिनमै चुस्‍छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ढोप्‍लाक [ᶫʈop‍lak] ना. स्वाद taste, palate, flavour, relish, savour (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 2.3.3 - स्वाद.)

ढोप्‍लाक क्षे [ᶫʈop‍lak ᴴtsʲʰe] वि. स्वादिलो tasty, delicious, savoury, relishing (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ढोवा क्षे [ᶫʈowa ᴴtsʲʰe] वि. स्वादिलो tasty, delicious, savoury, relishing (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)

दाक्‍कीन [ᶫdak‍kin] (imp: दोक) क्रि. चाट्नु lick, lap (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

धुक्‍कीन [ᶫtuk‍kin] क्रि. धुप सुँघ्नु smell incense (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

फाक्‍पाक [ᴴpʰak‍pak] वि. खल्लो tasteless, insipid, vapid (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

लाक्‍पा दाक्‍कीन [ᶫlak‍pa dak‍kin] (imp: लाक्‍पा दोक) क्रि.प. हात चाट्नु lick (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ल्‍हाप ल्‍हाप [ɬap ɬap] वि. खल्लो tasteless, insipid, vapid (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

श्‍यी‍बा [ᶫʃiba] (var. of SH: श्‍यीम्‍बु) (var. of SH: श्यीबु )ना. मीठो delicious, tasty (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)