Search results for "मुनि, तल"

काप्‍कीन [ᴴkap‍kin] (imp: कोप) क्रि. छोप्नु, ढाक्नु cover (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 7.3.7 - छोप्‍नु, 8.3.3.2.1 - छाया.)

ङयुङयोक [ᶫnᶨuᶫnᶨok] (var. of GH: ङयुङश्‍योक ; ङयुङझ्‍योक) ना. कम्‍ती less, insufficient (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)

पाक्‍उ [ᴴpak‍u] ना. ऊन भएको छाला sheepskin (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)

ॱमेक [ᴴmek] ना.यो. तल down, under, underneath, below, bottom (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)

स्‍याम्‍मा [ᴴʃam‍ma] ना. पछिल्लो hind, hinder, latter (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)

होक्‍मा [ᶫhok‍ma] वि. तल्लो downward, inferior (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)

होक्‍ला [ᶫhok‍la] ना.यो. मुनि under, beneath, below, underneath, down (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.2.6.4 - होचो.)