Search results for "कृषि उपकरणहरू"

काप्‍चुये [ᴴkap‍tsuje] ना. सिँचाइ गर्ने मान्छे man who irrigates a farm (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

खा [ᴴkʰa] ना. 1मुख mouth Cross Ref. श्‍याः (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.) 2धार blade, edge of a blade (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू, 8.6 - (वस्तु) का भागहरू, 8.6.6 - धार.)

ग्‍यी़न ढागीन [ᶫgʲyn ᶫʈagin] क्रि.प. छालाको धागो बनाउनु make rope out of skin (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

ग्‍यी़न धाम्‍गीन [ᶫgʲyn ᶫtam‍gin] (imp: घ्‍यी़न धोम) क्रि.प. डोकोको तल छाला बाँध्नु tie a rope made from wet leather at the bottom of a doko (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

ॱङयुङ ॱङयुङ [ᴴnʲuŋ ᴴnʲuŋ] वि. 1तीखो sharp, pointed, keen-sighted (sem. domains: 2.1.1.5 - दन्‍त.) 2चुच्चो beak, point, tip, projected (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल, 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

ॱङीः

ॱङीः [ᴴŋiː] (var. of CH: ॱङीईङ ; ॱङीजी, ॱङीक) ना. खेत जोत्दा झोपाको घाँटीमा राख्ने काठ agricultural tool (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

ॱङीटी₂ [ᴴŋiʈi] (var. of GH: ॱनाटी) ना. हलो तान्‍ने मान्छे ploughman (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

चेप्‍या [ᴴtsep‍ja] ना. बाउसो spade (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

जोजाक [dzodzak] ना. हान्‍ने डोरी rope used to beat 'jopa' (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

ठोमा

ठोमा [ᴴʈʰoma] (var. of SH: ठोमु) ना. 1गहुँ चाल्ने बाँसको टोकरी basket for winnowing wheat (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.) 2बच्‍चा राख्ने ठाउँ place for keeping a child (sem. domains: 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख.)

ढेः [ᶫʈeː] ना. दाँतेकोदालो pertaining to the teeth, type of tool (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

तेउ [ᴴteu] ना. 1काठ तिखार्ने सानोकोदालो small device to sharpen the wood (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.) 2ताछ्‌ने औजार (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

तोक्‍ची [ᴴtok‍tsi] ना. कोदालो spade (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)

थाक्‍पा [ᴴtʰak‍pa] (var. of SH: थाक्‍पु) ना. डोरी cord, string, rope, thread (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

थोङबा [ᴴtʰoŋba] (var. of SH: थोङबु) ना. 1हलो plough (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.) 2सानो भाले भेडा (sem. domains: 6.3.1.2 - भेडा.)

थोच्‍याक [ᴴtʰotsʲak] ना. 1फाली ploughshare, blade of the plough, plane blade 2हलोमा राख्ने फलाम (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

थोदा [ᴴtʰoda] ना. हरिस, हलोमा हुने पछाडिको लामो काठ long wooden shaft of a plough (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

ॱनाताक [ᴴnatak] ना. चौंरी गाईको नाक तन्‍न राखिएको डोरी nose halter (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

ॱलोक्‍कीन [ᴴlok‍kin] क्रि. 1फिर्ता गर्नु return (sem. domains: 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु.) 2खन्नु break up and move (earth etc.), dig, hollow out, give much pain (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 7.8.6 - खन्‍नु, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)

शोत्‍ता [ᶫsot‍ta] ना. गहुँ काट्ने हँसिया sickle to cut wheat (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

शोरा [ᶫsora] (var. of SH: शोरू) ना. हँसिया sickle (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

साका ली़क [ᴴsaka ᶫlyk] ना. सरकारी मल chemical fertilizer (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)