Search results for "खाना"

काम्‍गीन [ᴴkam‍gin] (imp: कोम) क्रि. सुकाउनु, सुक्नु dry, make dry, wither (sem. domains: 5.2 - खाना, 6.2.6 - खेती विधि, 9.6.2 - आश्रित सम्‍बन्‍धहरू, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)

क्षाङमा [ᴴtsʲʰaŋma], [ᴴtsʲʰaŋma] ना. 1जार रक्सि बेच्ने मान्छे bar men (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2भट्टी distillery, wine-shop, liquor-shop, furnace (sem. domains: 5.2.3.7.2 - रक्‍स्‍याहा.)

घी झ्‍येरी [ᶫki ᶫtsᶨeri] प्र.स. 1किन why, what for (sem. domains: 9.4.3.3 - प्रश्‍नवाचक, 9.2.3.4 - प्रश्‍नार्थक शब्‍दहरू, 9.2.3.3 - सम्‍बन्‍धवाचक सर्वनामहरू.) 2के गरेर (sem. domains: 5.2 - खाना.)

ङयुङा [ᶫnᶨuŋa] (var. of SH: ङयुङ‌) वि. थोरै little (sem. domains: 8.1.3.2 - अलिकति, 5.2 - खाना.)

ॱङाम्‍मु [ᴴŋam‍mu] (var. of GH: ॱङारमु) वि. गुलियो sweet, sugary, honeyed, sweet taste (sem. domains: 5.2 - खाना.)

च्‍यी़क [ᴴtsʲyk] ना. 1पोषण nourishment, nutrition (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2स्वाद taste, palate, flavour, relish, savour (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.) 3रस juice, sap, essence, essential quality (sem. domains: 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू.)

छो़छा [ᴴtsʰøtsʰa] (var. of CN: छो़जोवा) वि. पाकेको ripen, cooked (sem. domains: 5.2 - खाना.)

जारा [dzara] ना. दिउँसोको खाजा snack (sem. domains: 5.2 - खाना.)

ज्‍यीम्‍बा [dzʲim‍ba] (var. of SH: ज्‍येम्‍बु) ना. काँचो unripe, raw, uncooked (sem. domains: 5.2 - खाना.)

डाक्‍टा [ᶫɖak‍ʈa] ना. 1डाक्टर, चिकित्सक physician, doctor (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू, 2.5.7.1 - चिकित्‍सक, परिचारिका.) 2डढेको (sem. domains: 5.2 - खाना.)

डुगीन [ᶫɖogin], [ᶫɖugin] डोगीन) (3sg pres: डी़क) (past: लाजुङ) (imp: सुङ) क्रि. जानु go, leave Cross Ref. फेप्‍कीन 2 (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु, 5.2 - खाना, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7 - शारीरिक कार्यहरू.)

तो [ᴴto] ना. भोजन meal, food, diet (sem. domains: 5.2 - खाना.)

थाक्‍कीन [ᴴtʰak‍kin] (imp: थोक) क्रि. 1पिस्नु grind, powder Cross Ref. थाङजेगीन (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.) 2तान बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

थाप्‍जाङ [ᴴtʰap‍dzaŋ] (var. of GH: यो़खाङ) ना. भान्साकोठा kitchen Cross Ref. श्‍युक्‍या (sem. domains: 5.2 - खाना.)

धुङगीन [ᶫtuŋgin] (3sg pres: धुवालाक) (past: धुजुङ) क्रि. 1कुट्नु beat, hit, pound (grain, etc.) (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 2पिस्नु grind, powder (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.1.2.2 - ओखल र ढिकीमा पिस्‍नु, 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु.) 3हान्नु hit, smite, give a blow to, strike (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

पा तुप्‍कीन [ᴴpa ᴴtup‍kin] क्रि.प. तरकारी काट्नु cut vegetables (sem. domains: 5.2 - खाना.)

माङलो़क [ᶫmaŋløk] ना. परिणाम result, outcome (sem. domains: 5.2 - खाना.)

माङा [ᶫmaŋa] (var. of SH: माङ) वि. धेरै much, many, plentiful (sem. domains: 8.1.3.1 - धेरै, 5.2 - खाना, 8.1.4 - धेरै.)

माजीङ [ᶫmadziŋ] ना. खाना पकाउने भान्से cook (sem. domains: 5.2 - खाना.)

यो़जाङ [ᶫjødzaŋ] ना. गहुँ भुट्ने ठाउँ place to fry wheat (sem. domains: 5.2 - खाना.)

ॱयो़मा [ᴴjøma] ना. ढिँडो बनाउने मान्छे, भान्‍से one who makes porridge (sem. domains: 5.2 - खाना.)

रोप रोप [ᶫrop ᶫrop] वि. 1खाना पकाउँदा पानी कम भएको rough (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2खस्रो coarse, rough, rugged (sem. domains: 2.1.4 - छाला.)

शामा [ᶫsama] ना. खाना food, diet Cross Ref. श्‍यालाक (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.3 - खानाको प्रकार.)

शामा क्‍यागीन [ᶫsama ᴴkʲagin] (imp: शामा क्‍यो) क्रि.प. खाना पुराउनु deliver food (sem. domains: 5.2 - खाना.)

शामा च्‍युक्‍कीन [ᶫsama ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. खाना हाल्‍नु put food on plate (sem. domains: 5.2 - खाना.)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >