Search results for "खाना तयार गर्नुका चरणहरू"

कारू च्‍युक्‍कीन [ᴴkaru ᴴtsʲuk‍kin] (var. of CH: कारू ताङगीन) क्रि. बाक्लो पार्नु thicken (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

खोदा [ᴴkʰoda] ना. ढिँडो ओराल्दा पानीमा पहिले अलिकति हाल्ने पिठो small amount of flour put into water before cooking porridge (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

छाटाक्‍पा [ᴴtsʰaʈak‍pa] (var. of CN: छाटोवा ; छाटोक्‍पा) वि. नुनिलो salty, salted (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 5.2.3.3.2 - नुन, 2.3.3 - स्वाद.)

छामेवा [ᴴtsʰamewa] (var. of CH: छा ॱमा) वि. नुन कम low salt food Cross Ref. जाक्‍चा ॱमा (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

छो़रू च्‍युक्‍कीन [ᴴtsʰøru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. पाक्न दिनु let ripen (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

टुक्‍कीन [ᴴʈuk‍kin] क्रि. 1चलाउनु stir, set in motion (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.4.1 - छुनु, 5.1.1.4 - दराज.) 2घोल्नु stir, mix, dissolve (sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु.)

ढुगीन [ᶫʈugin] क्रि. 1खन्नु dig, hollow out, give much pain ex.धोङदोङ ढुगीन। खाढल खन्‍नु। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.8.6 - खन्‍नु.) 2खोप्नु make a hole in, pierce, prick, vaccinate (sem. domains: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु.) 3लखेट्नु chase, drive away, put to flight, run down, hunt, pursue ex.धी़टुक ढुगीन। जनावर लखेट्‌नु। (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.) 4दल्नु rub, anoint, crush ex.ची ढुगीन। रङ दल्‍नु। (sem. domains: 7.3.7.3 - फैलाउनु, दल्‍नु.)

तो़न्‍गीन [ᴴtøn‍gin] क्रि. 1झिक्नु, निकाल्नु take out, bring out, dismiss, banish, exile, release, eject (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 5.1.1.4 - दराज.) 2देखाउनु, प्रदर्शन गर्नु show, display, illustrate, guide, direct, exhibit (sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु, 2.3.1.4 - देखाउनु, देखोस्, 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन.)

थाङमा [ᴴtʰaŋma] ना. बिस्कुन grain spread out to dry (in the sun) (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

थुक खोक्‍कीन [ᴴtʰuk ᴴkʰok‍kin] क्रि.प. पकाउनु (आदरार्थी शब्द) cook (honorific term) Cross Ref. कोगीन (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

धाप्‍जोक [ᶫtap‍dzok] (var. of SH: ग्‍याप्‍सोक) ना. फापरको पराल buck wheat hay (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

धुगीन [ᶫtugin] (3sg pres: धी़क) (past: धी़जुङ) (imp: धी़) क्रि. 1उठाउनु wake, erect, cause to desert one's dwelling-place, lift, raise, cause to desert one's dwelling-place (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.8.9.1 - चोर्नु.) 2बटुल्‍नु collect, gather, glean, bring together (sem. domains: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर.) 3थन्काउनु store (sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.) 4टिप्नु pick, pluck

ॱनो़रू च्‍युक्‍कीन [ᴴnøru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. जम्न दिनु let freeze (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

बात्‍तु च्‍युक्‍कीन [ᶫbat‍tu ᴴtsʲuk‍kin] (var. of SH: बारू चुक्‍कीन) क्रि.प. फुल्न दिनु let blossom (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

बोगीन [ᶫbogin] (var. of CN: बागीन) क्रि. लुकाउनु hide, conceal, keep secret (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.8.9.1 - चोर्नु, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु, 5.1.1.4 - दराज.)

ॱलारू च्‍युक्‍कीन [ᴴlaru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. पातलो पार्नु make thin (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

शामा पोक्‍कीन [ᶫsama ᴴpok‍kin] क्रि.प. खाना तल राख्‍नु remove food from the heat (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

सोरा [ᴴsora] (var. of GH: छोदा) (var. of CN: छोरा )ना. खोलेमा पिठो हाल्ने flour put in soup (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)