Search results for "कठिन, नम्र"

काल्‍ले घाक्‍वा [ᴴkal‍le ᶫkak‍wa] वि. जटिल, कठिन, अप्ठ्यारो, गाह्रो difficult (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.5.8 - साधरण, जटिल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा), 9.4.4.9 - असम्‍भव.)

ग्‍योङा [ᶫgʲoŋa] (var. of SH: ग्‍योङ) वि. 1चाम्रो tough, dry and hard (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.) 2लामो long, extensive (sem. domains: 8.2.2 - लामो.) 3कठोर, सारो hard, harsh, cruel, merciless, hard (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

घाःरा [ᶫkaːra] ना. ठाउँको नाम name of a village (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)

घाक्‍वा [ᶫkak‍wa] ना. 1कठिन difficult, burdensome, hard (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक.) 2गाह्रो difficult, hard, uneasy, arduous (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 2.5.4 - असामर्थ्‍य.)

बोला [ᶫbola] (var. of SH: बोलु) वि. कोमल, कमलो, मलिलो soft, delicate, tender, mild, gentle, lovely, attractive, charming, soft, mild, tender, gentle, meek, kind, generous, manured, fertile (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

यो़गीन [ᶫjøgin] (var. of GH: मीयोकी) क्रि. 1ढल्नु bend down (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.) 2बाङ्गिनु be bent, be curved (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)

लेल्‍हा [ᶫlel‍ha] वि. सजिलो, सहज easy, comfortable, simple (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 3.2.1.6 - सहज, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.3.7.7.2 - सुविधाजनक, 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.)