Search results for "साधरण, जटिल"

काल्‍ले घाक्‍वा [ᴴkal‍le ᶫkak‍wa] वि. जटिल, कठिन, अप्ठ्यारो, गाह्रो difficult (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.5.8 - साधरण, जटिल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा), 9.4.4.9 - असम्‍भव.)

खेन्‍धोक्‍वा [ᴴkʰen‍ᶫtok‍wa] ना. जटिल difficult, intricate, hard (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल.)

ढीक्‍कीन [ᶫʈik‍kin] क्रि. 1लेख्नु write Cross Ref. ढीया जेगीन (sem. domains: 7 - शारीरिक कार्यहरू.) 2रचना गर्नु (sem. domains: 4.2.3.1 - संगीत लेख्‍नु.) 3प्रबन्ध गर्नु (sem. domains: 7.5 - प्रबन्ध गर्नु, आयोजन गर्नु.) 4मिलाउनु adjust, set in order, bring together, arrange, affix, put together, join (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल.)

ढुप्‍‍कीन [ᶫʈup‍‍kin] क्रि. बटुल्नु collect, gather, bring together Cross Ref. ढुवा जेगीन (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल, 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु.)