Search results for "ठूलो अक्षांस (मात्रा"

काल्‍ले घाक्‍वा [ᴴkal‍le ᶫkak‍wa] वि. जटिल, कठिन, अप्ठ्यारो, गाह्रो difficult (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.5.8 - साधरण, जटिल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा), 9.4.4.9 - असम्‍भव.)

क्षा [ᴴtsʲʰa] ना. जोडी couple, pair (sem. domains: 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा).)

क्षारकीन [ᴴtsʲʰarkin] (imp: क्षोर) क्रि. बढ्नु increase, grow, expand, flourish (sem. domains: 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा).)

ढाम्‍डाबा [ᶫʈam‍ɖaba] ना. फैलावट spread, expansion, extent, extension, diffusion, spaciousness (sem. domains: 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा).)