Search results for "असम्‍भव"

काल्‍ले घाक्‍वा [ᴴkal‍le ᶫkak‍wa] वि. जटिल, कठिन, अप्ठ्यारो, गाह्रो difficult (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.5.8 - साधरण, जटिल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा), 9.4.4.9 - असम्‍भव.)

ठोप्‍लाक [ᴴʈʰop‍lak] (var. of CN: ठोप्‍लाक ; ठोप्‍जा) वि. बेकाम unemployed, useless (sem. domains: 9.4.4.9 - असम्‍भव.)