Search results for "खुशी"

कीङयाम [ᴴkiŋjam] ना. खुसियाली happiness (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)

कीदा [ᴴkida] वि. रमाइलो, सुखी, आनन्द, आराम pleasant, happy, blissful, restful (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 2.3.5.1 - सुबिधाजनक, 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 3.4.1.2 - खुशी, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 4.4.1 - सफलता.)

कीस्‍युरी [ᴴkiʃuri] क्रि.वि. आनन्‍दसँग comfortably (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)

घागीन [ᶫkagin] क्रि. प्रसन्‍न हुनु be happy (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)

ङयाम घाः [ᶫnᶨam ᶫkaː] वि. खुशी pleased, look happy, be happy, pleased Cross Ref. थुक घा (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)

ॱनावा धे [ᴴnawa ᶫte] वि. रमाइलो, रमणीय pleasant, pleasing, charming, lovely, most beautiful (sem. domains: 3.4.1.1.8 - खुशी पार्नु, 3.4.1 - असल लाग्‍नु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 7.1.7.1 - विश्राम गरेको चाल, 3.4.1.2 - खुशी.)