Search results for "सुबिधाजनक"

कीदा [ᴴkida] वि. रमाइलो, सुखी, आनन्द, आराम pleasant, happy, blissful, restful (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 2.3.5.1 - सुबिधाजनक, 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 3.4.1.2 - खुशी, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 4.4.1 - सफलता.)

घाक्‍वा [ᶫkak‍wa] ना. 1कठिन difficult, burdensome, hard (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक.) 2गाह्रो difficult, hard, uneasy, arduous (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 2.5.4 - असामर्थ्‍य.)

ॱङयाप्‍ची़ [ᴴnʲap‍tsy] ना. 1हेला contempt, insult, disgrace, hatred, neglect, indifference (sem. domains: 3.4.2.1.3 - घृणा.) 2हेपाई underestimating, domineering, insulting, oppression (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक.)

छाक्‍चे [ᴴtsʰak‍tse] 1ना. कनिका bits of rice chipped off during husking (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक.) 2वि. बढाई चढाई गरेर कुरा गर्ने (sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु.)

जीक्‍कीन [dzik‍kin], [dzik‍kin] क्रि. डराउनु, डर लाग्नु fear, be afraid, be frightened Cross Ref. श्‍येगीन 2 (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.7 - धक्‍का, 4.3.4.9 - निर्दयी, 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको.)

ॱमेतो़क झ्‍यीगीन [ᴴmetøk ᶫtsᶨigin], [ᴴmetøk ᶫtsᶨigin] (past: ॱमेबेक झ्‍येजुङ) क्रि.प. 1खिल्ली उडाउनु tease, make fun of another (sem. domains: 3.5.1.8.3 - गिल्‍ला गर्नु.) 2होच्याउनु lower, debase, degrade, put to shame (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक.)