Search results for "ठट्टा (चुट्किला"

कीदा झ्‍यीगीन [ᴴkida ᶫtsᶨigin] (past: कीदा झ्‍येजुङ) क्रि.प. रमाइलो गर्नु enjoy (sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)

घो़‍गीन [gʰø‍giːn] क्रि. हाँस्नु laugh, be glad, deride, mock Cross Ref. श्‍ये‍गीन (sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)

चेमु [ᴴtsemu] ना. खेल play, game, sport, fun, trick Cross Ref. चेटुक (sem. domains: 4.2.6.2 - खेलहरू, 4.2.6.1 - खेल, 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)

चेमुला [ᴴtsemula] (var. of SH: चेम्‍ला) ना. ख्याल ख्यालमा not real (sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)

याक्‍ताङ [ᶫjak‍taŋ] ना. ठट्टा joke, fun, jest, (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)