Search results for "ऋण आदि तिर्नु"

कीबा तेक्‍कीन [ᴴkiba ᴴtek‍kin] क्रि.प. कर्जा तिर्नु repay (sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु.)

झ्‍याङगीन [ᶫtsᶨaŋgin] (past: झ्‍याजुङ) (imp: झ्‍योङ) क्रि. तिर्नु pay, pay back, repay ex.आल्‍ले झ्‍यारी क्षो़ ॱलाप्‍यी। पैसा तिरेर पढाई गर्दैछ। (sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु, 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु.)