Search results for "झुकाउ, ढल्‍कनु"

कुक्‍कीन [ᴴkuk‍kin] (var. of SH: कुल्‍गी) 1क्रि. पठाउनु send, despatch (sem. domains: 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु, 7.3.3.3 - पठाउनु.) 2क्रि. बङ्ग्याउनु bend, curve (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु, 8.3.1.5 - बाङ्गो.) 3ना. पठाउने sender (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)

घुक्‍कीन [ᶫkuk‍kin] क्रि. 1पर्खनु wait (sem. domains: 7.2.7.3 - पर्खनु.) 2झुक्नु bend (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)

घुत्‍तु च्‍युक्‍कीन [ᶫkut‍tu ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. झुकाउनु bend (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)

ङयागीन [ᶫnᶨagin] (imp: ङयो) क्रि. सुत्नु sleep, go to bed, lie down, sleep, lie down Cross Ref. शीम्‍गीन (sem. domains: 7.1.3 - ढल्‍कनु, 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु, 5.7 - सुत्‍नु.)

ॱङयेगीन [ᴴnʲegin] क्रि. 1फेला पार्नु, पाउनु, भेट्टाउनु find, get, find out, acquire, attain, obtain, receive, catch up with, meet, overtake, come up with (sem. domains: 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 7.4.3 - पाउनु.) 2अडेस लिनु lean (sem. domains: 9.6.2 - आश्रित सम्‍बन्‍धहरू.) 3अडेस लाग्नु (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)