Search results for "झाडी, पोथ्रापोथ्री"

कुक्‍चे [ᴴkuk‍tse] ना. आगो फुक्दा दाउराको रूपमा प्रयोग गर्ने विरुवा plant used while starting a fire (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

कुमा [ᴴkuma] (var. of SH: कुरमु) ना. 1मारिङ्गे shrub (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.) 2कोसेली present, gift (sem. domains: 7.5 - प्रबन्ध गर्नु, आयोजन गर्नु, 4 - सामाजिक व्‍यवहार.)

ॱङीलुङ [ᴴŋiluŋ] 1ना. गुलाफको फूल rose (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.) 2क्रि. निद्रामा हिँड्नु sleep walk (sem. domains: 5.7.2 - सपना.) 3ना. डाहा envy (sem. domains: 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक.)

ताङजीरा [ᴴtaŋdzira] ना. एक किसिमको काँडा भएको झाडी type of thorny plant (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

धाङगारा [ᶫtaŋgara] ना. एक प्रकारको दाउरा shrub used for firewood (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

नाः [ᶫnaː] 1वि. कालो blackness, darkness, swarthy (dark-skinned person) (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.) 2ना. दाउरामा प्रयोग हुने सा साना विरुवा firewood (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.) 3क्रि.वि. जोडले दुख्ने गरी hit hard (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

नाक्‍ची [ᶫnak‍tsi] ना. बुटान plants (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

पारे [ᴴpare] (var. of CH: पारा) ना. घरको छाना छाउँदा राख्ने एक किसिमको जड plant used for thatching a roof (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

फुगोमा [ᴴpʰugoma] (var. of CN: फोकोमा )ना. धुपको रूपमा प्रयोग गर्ने दाउरा plant used for incense and firewood (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

मेन्‍दोक पेमा [ᶫmen‍dok ᴴpema] ना. कमलको फुल lotus flower (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

ॱरीङीक [ᴴriŋik] (var. of GH: ॱरीरी) ना. बीँड बनाउने काठ wood for making handle (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

ॱरेप्‍का [ᴴrep‍ka] ना. एक प्रकारको दाउरा type of firewood (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

साः का‍जा [ᴴsaː ᴴka‍dza] ना. एक प्रकारको धुप type of incense (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

ॱहाली मेन्‍दोक [ᴴhali ᶫmen‍dok] ना. एक प्रकारको फुल type of flower (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)