Search results for "डुङ्गा, नाउ"

कुप काजा [ᴴkup ᴴkadza] ना. सिट seat (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ.)

ॱङयेजा [ᴴnʲedza] ना. अडेस लाग्ने ठाउँ place for leaning (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ.)

च्‍याक [ᴴtsʲak] ना. फलाम iron (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ, 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

झान्‍डा [ᶫtsan‍ɖa] ना. झण्डा flag (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ.)

ढु [ᶫʈu] ना. 1डुङ्गा boat, canoe Cross Ref. कुवा (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.) 2snake 3लखेट् (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)

ढु ताङगीन [ᶫʈu ᴴtaŋgin] (imp: ढु तोङ) क्रि.प. डुङ्गा चलाउनु row a boat Cross Ref. कुवा ताङजेगीन‌ (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ.)

थाक्‍पा धाम्‍गीन [ᴴtʰak‍pa ᶫtam‍gin] (imp: थाक्‍पा दोम) क्रि.प. डोरी बाँध्नु tie rope (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ.)

ॱनाकी [ᴴnaki] (var. of GH: ॱनारकीङ) ना. 1नाक nose Cross Ref. स्‍याङ 2डुङ्गाको छेउको चुच्चो भाग stern (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ.)