Search results for "धागो"

कुबा [ᴴkuba] (var. of SH: कोतोक) ना. धागो thread (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु, 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

डुबा [ᶫɖuba] (var. of SH: डोतोक ) ना. गाँठो knot, knob, joint (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)

दागीन [ᶫdagin] (3sg pres: दीक) (past: देजुङ) (imp: दो़) क्रि. बुन्नु knit, weave, darn, sew, embroider (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6 - पेशाहरू, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)