Search results for "डोरी, फित्ता, तार"

कुबा [ᴴkuba] (var. of SH: कोतोक) ना. धागो thread (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु, 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

खीक्‍यी [ᴴkʰikʲi] ना. थैलो वा बोराको मुख बान्‍न प्रयोग गर्ने धागो twine (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

ग्‍यी़न [ᶫgʲyn] ना. छालाको डोरी leather rope (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

ठीरी धेगीन [ᴴʈʰiri ᶫtegin] (var. of SH: ठील्‍दे धेकी) (3sg pres: ठीरी धो़क) क्रि.प. अल्झिनु be obstructed, get entangled, be distracted (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

तार [ᴴtar] ना. तार metal string, wire, telegram (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

थाक्‍पा [ᴴtʰak‍pa] (var. of SH: थाक्‍पु) ना. डोरी cord, string, rope, thread (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

थाक्‍पा चीदाक [ᴴtʰak‍pa ᴴtsidak] ना. ऊनबाट बनाएको डोरी rope made of wool (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

थाक्‍पा सेयीङ [ᴴtʰak‍pa ᴴsejiŋ] ना. कटानको डोरी rope made of cotton (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

धाम्‍दाक [ᶫtam‍dak] ना. बाँध्ने डोरी rope used to fasten (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

धोडाक [ᶫtoɖak] ना. बारी मिलाउन बाँध्ने डोरी rope used to secure a load (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

भोङदाङ [ᶫpoŋdaŋ] ना. गधा बाँध्ने डोरी rope to tie donkey (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

श्‍याम्‍डो [ᶫʃam‍ɖo] ना. दोचाको फित्ता (आदरार्थी शब्द) lace (honorific term) Cross Ref. ल्‍हाम्‍डोक (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

सुत्‍तोक [ᴴsut‍tok] ना. 1जुत्ताको फित्ता shoelace (sem. domains: 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.) 2चोर औलाले बुढी औलाको सहायता लिई हान्‍नु