Search results for "लुगाको काम गर्नु"

कुबा शोगीन [ᴴkuba ᶫsogin] (3sg pres: कुबा शी़क) क्रि.प. धागो बनाउनु make thread (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

चेम्‍गीन [ᴴtsem‍gin] क्रि. सिलाउनु cause to sew (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

छेम्‍जुवा [ᴴtsʰem‍dzuwa] ना. सूचीकार tailor (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

जुक्‍तेन [dzuk‍ten] ना. लुगा सिलाउँदा औँलामा लगाउने छाला leather thimble (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

ठीजे [ᴴʈʰidze] ना. तान loom (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

ठु [ᴴʈʰu] ना. हातको नाप hand measure (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

थाः ढेन्‍गीन [ᴴtʰaː ᶫʈen‍gin] क्रि.प. तानमा बुन्‍नु अघाडि डोरीहरू बन्‍नु knot in a loom (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

थाक्‍कीन [ᴴtʰak‍kin] (imp: थोक) क्रि. 1पिस्नु grind, powder Cross Ref. थाङजेगीन (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.) 2तान बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

थीक ग्‍याप्‍कीन [ᴴtʰik ᶫgʲap‍kin] (imp: थीक ग्‍योप) क्रि.प. नाप लिनु measure (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

दागीन [ᶫdagin] (3sg pres: दीक) (past: देजुङ) (imp: दो़) क्रि. बुन्नु knit, weave, darn, sew, embroider (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6 - पेशाहरू, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

दोबा [ᶫdoba] ना. भित्ताको नाप wall measurement (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

ॱने [ᴴne] ना. 1तान बुन्‍ने काठमा हुने सेतो धागो white thread used in loom (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.) 2तीर्थ holy or sacred place (sem. domains: 4.9.8.2 - आराधनाको ठाउँ.)

भाक्‍‍यु [ᶫpakʲu] (var. of CM: भाक्‍‍यो) ना. ऊनको धागो woollen thread (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

लाक्‍ले खागीन [ᶫlak‍le ᴴkʰagin] (var. of GH: लाक्‍ले खाल्‍गी) (imp: लाक्‍ले खो) क्रि.प. उन कात्नु spin wool ex.ईबी क्‍याक फोटाला लाक्‍ले खाली। बज्‍यैहरू घाममा बसेर उन कात्‍दै हुनुहुन्‍छ। (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

ल्‍हेम्‍बा ग्‍याप्‍कीन [ɬem‍ba ᶫgʲap‍kin] (imp: ल्‍हेम्‍बा ग्‍योप) क्रि.प. टाल्नु patch, mend (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)