Search results for "शान्‍त"

केक ॱङयेन्‍दा [ᴴkek ᴴnʲen‍da] वि. मधुरो आवाज, सुरिलो स्वर soothing sound, sweet voice (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज, 2.3.2.5 - शान्‍त, 4.2.3.3 - गाउनु.)

खाबा [ᴴkʰaba] 1क्रि.वि. चूपचाप silent, quiet, silently, complete silence (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.) 2क्रि.वि. खुसुक्‍क whisper (sem. domains: 2.3.2.5 - शान्‍त.) 3ना. एक तिब्बती जात one of Tibetan caste (sem. domains: 4.1.9.9 - जाति.)

खुसुमी [ᴴkʰusumi] 1क्रि.वि. सुनसान lonely place (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.) 2वि. मौन silent (sem. domains: 2.3.2.5 - शान्‍त.)

चुमी [ᴴtsumi] वि. चुप silent, quiet, remain silent, silence, quietness, muteness (sem. domains: 2.3.2.5 - शान्‍त.)

शाङाशीङी [ᶫsaŋaᶫsiŋi] अ.मू. 1भताभुङ्ग ex.क्षाङ शीरी चालाक ग्‍यीरी शाङा शीङीला युत्‍ती श्‍याक्‍दुक। जाँडले मातेर सामान सबै भताभुङ्गा फालेर राखेछ। (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको.) 2हल्‍ला, कोलाहल rumour, hearsay, noise, outcry, uproar, turmoil ex.पार्टी साम्‍झी लाक सोना रेरे शाङा शीङी च्‍यीक दुक सेना। पार्टी भएर कस्‍तो हल्‍ला भइरहेछ। (sem. domains: 2.3.2.4 - चर्को, 2.3.2.5 - शान्‍त.)

ॱही़रा [ᴴhyra] (var. of CN: श्‍यी़रा) ना. सुसेलि whistling, sound produced by breathing strongly in and out thought rounded lips (sem. domains: 2.3.2.5 - शान्‍त.)

ॱही़रा ग्‍युरकीन [ᴴhyra ᶫgʲurkin] (var. of GH: ॱही़रा ग्‍याप्‍कीन ; श्‍यी़रा ग्‍युरकीन‌) क्रि.प. सुसेलि बजाउनु whistle ex.घोमु ॱही़रा ग्‍युरये मेत्‍तालाक। बेलुका सुसेलि बजाउनु हुँदैन। (sem. domains: 2.3.2.5 - शान्‍त.)