Search results for "गाउनु"

केक ॱङयेन्‍दा [ᴴkek ᴴnʲen‍da] वि. मधुरो आवाज, सुरिलो स्वर soothing sound, sweet voice (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज, 2.3.2.5 - शान्‍त, 4.2.3.3 - गाउनु.)

कोक [ᴴkok] 1ना. भाका tune (singing), tone (reading) (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.) 2क्रि. उखाल vomiting (sem. domains: 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.) 3क्रि. रोक prohibition, restriction, interdict (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.)

क्‍योलु [ᴴkʲolu] ना. दुःखी गीत lament, dirge (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)

ग्‍यालु [ᶫgʲalu], [ᶫgʲalu] (var. of SH: ग्‍यायीलुः) ना. 1मुला radish (sem. domains: 5.2.3.1.5 - जराहरूबाट खाना.) 2राष्ट्र गान national anthem (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)

घाल्‍लु [ᶫkal‍lu] (var. of SH: घारलु ; घाल्‍लो) (var. of GH: घालु )ना. लोक गीत folk song (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)

ॱङयेन्‍दा [ᴴnʲen‍da] 1ना. सुरिलो shrill (voice) (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.) 2वि. मीठो धुन sweet tone (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.) 3ना. निबन्ध essay, treatise (sem. domains: 3.5.1.2.2 - व्‍याख्‍या.)

छीक₁ [ᴴtsʰik] ना. 1अर्थ meaning, sense, purpose, explanation (sem. domains: 3.5.8.1 - अर्थ, 4.2.3.3 - गाउनु.) 2जोर्नी joint (sem. domains: 2.1.6 - हड्डी, जोर्नी.)

ठोलु [ᴴʈʰolu] ना. पप गीत pop song (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)

ढालु [ᶫʈalu] ना. बसेर गाउने गीत type of song (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)

ताङगीन [ᴴtaŋgin] (past: ताजुङ) (imp: तोङ) क्रि. 1पठाउनु send, despatch Cross Ref. ताङा जेगीन (sem. domains: 7.3.3.3 - पठाउनु, 7 - शारीरिक कार्यहरू.) 2छोड्नु leave, give up, let go, omit, resign, (of rockets, etc) to launch, recover from illness 3अन्‍नहरू बेच्नु (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु.) 4गाउनु sing, chant (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.) 5बजाउनु play on a musical instrument (sem. domains: 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 3.5.9.1 - रेडियो, टेलिभिजन.)

धाङ [ᶫtaŋ] ना. 1लय tone, tune, modulation, melody (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.) 2याकको बच्‍चाहरूलाई बाँध्ने डोरी rope to tie yak (sem. domains: 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु.)

लेन्‍गीन [ᶫlen‍gin] क्रि. 1लिनु take, get hold of, hold, get, grasp, receive, accept, adopt, win ex.लागी लेन्‍गीन। हातले लिनु। Cross Ref. नेन्‍दा जेगीन (sem. domains: 7.4.2 - प्राप्‍त गर्नु.) 2गाउनु sing, chant ex.लु लेन्‍गीन। गीत गाउनु। (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु, 3.5.9.1 - रेडियो, टेलिभिजन.)

ॱलु लेन्‍गीन [ᴴlu ᶫlen‍gin] क्रि.प. गीत गाउनु sing (sem. domains: 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु, 4.2.3.3 - गाउनु.)

ॱलुजाङ धुरकीन [ᴴludzaŋ ᶫturkin] (var. of CN: ॱलुजा धुरकीन‌) क्रि.प. स्थानीय दोहोरी गाउनु sing a duet (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)

ॱलुमा [ᴴluma] ना. गायिका female singer (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)

श्‍येयी़ [ᶫʃejy] ना. गायक, गायिका singer (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)