Search results for "विहे"

केतेन [ᴴketen] ना. आइमाईको पछाडि लगाउने उनको कपडा women's garment worn at the back (sem. domains: 5.3.2 - स्‍वास्‍नी मानिसको लुगा, 2.6.1.2 - विहे.)

छीरीङ कीङगा [ᴴtsʰiriŋ ᴴkiŋga] ना. ऊनको टोपी traditional Tibetan hat (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)

झ्‍या [ᶫtsᶨa] ना. 1चिया tea Cross Ref. सोझ्‍या (sem. domains: 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू, 2.6.1.2 - विहे.) 2कुखुरा chicken, hen (sem. domains: 8.4.1.6 - वर्ष.) 3चरा bird, birds (sem. domains: 1.6.1.2 - चरा.)

डेजीन [ᶫɖedzin] ना. पुलाऊ rice fried in ghee and boiled in water with spices (with or without meat) (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)

तेम्डीङ [ᴴtemɖiŋ] ना. 1विधि method, manner, process, precept, order, command, arrangement, management, fate, luck, law, rule, creation, construction, Brahma, lord of creation (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.) 2welcome

ॱनागीन [ᴴnagin] (3sg pres: ॱनीक) (past: ॱनेजुङ) (imp: ॱनो़) क्रि. 1बोल्नु speak, utter, pronounce, talk, converse, tell, say, (of birds) to chirp (sem. domains: 4.3.4.6 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2घोषणा गर्नु proclaim (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.) 3भन्नु say, tell, state, relate, quote, utter, speak, read, recite, give order, command Cross Ref. सुङगीन (sem. domains: 3.5.1 - भन्‍नु.)

ॱनामा लेन्‍गीन [ᴴnama ᶫlen‍gin] क्रि.प. विवाह गर्नु marry (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)

भायुक्‍मा [ᶫpajuk‍ma] ना. बेहुलीको साथी best man (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)

याङजी [ᶫjaŋdzi] ना. 1विवाहमा प्रयोग हुने एक प्रकारको कचौरा type of bowl used in wedding (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.) 2संगीतको उपकरण