Search results for "बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु"

कोप्‍याक श्‍यी़गीन [ᴴkop‍jak ᶫʃygin] क्रि.प. छाला उक्‍केर आउनु peel (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)

घोङरूक [ᶫkoŋruk] ना. अण्डको बोक्रा eggshell (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)

चीरकीन [ᴴtsirkin] (var. of SH: चीरकी) क्रि. निचोर्नु squeeze Cross Ref. चीरा जेगीन (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.5.9.1 - भारी, थुप्रो, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)

ताक्‍कीन [ᴴtak‍kin] (imp: तोक) क्रि. 1झुन्ड्याउनु hang, suspend ex.ग्‍याङगा‍ला ताक्‍कीन। भित्तामा झुन्‍ड्याउनु। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु, 3.4.1.5 - निश्‍चित, 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.) 2लगाउनु put on (clothes), wear, apply, paint on, plaster, set, fix, plant, place, introduce ex.क्षुजी ताक्‍कीन। घडी लगाउनु। (sem. domains: 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु, 3.4.1.5 - निश्‍चित.) 3बगाउनु cause to flow, wash or carry away, waste money ex.क्षुला ताक्‍कीन। पानीले बगाउनु। (sem. domains: 1.3.1.3 - नदी, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु, 3.4.1.5 - निश्‍चित.) 4बाँध्नु tie, tie up, bind, fasten ex.ता ताक्‍कीन। घोडा बाँध्‍नु। 5उचाल्नु raise, lift, carry, instigate, provoke, heighten ex.पाङदु ताक्‍कीन। काखमा उचाल्‍नु। (sem. domains: 6.7.4 - उठाउने वा उचाल्‍ने यन्‍त्र.)

पाउ स्‍युगीन [ᴴpau ᴴsʲugin] (past: स्‍यी़जुङ) (imp: स्‍यी़) क्रि.प. छाला निकाल्नु tear the skin (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)

स्‍योप्‍कीन [ᴴsʲop‍kin] क्रि. खुर्काउनु peel (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)