Search results for "भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु"

कोम्‍गीन [ᴴkom‍gin] क्रि. तिर्खा लाग्नु feel thirsty (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

खा काम्‍गीन [ᴴkʰa ᴴkam‍gin] क्रि.प. मुख सुक्नु dry lips (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

खा कोम्‍गीन [ᴴkʰa ᴴkom‍gin] क्रि.प. तिर्खा लाग्नु feel thirsty (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

खाम मेगीन [ᴴkʰam ᶫmegin] क्रि.प. खाने इच्छा नहुनु unwilling to eat (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

ङयोप्‍कीन [ᶫnᶨop‍kin] क्रि. अल्छी लाग्नु get bored (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

तोक्‍कीन [ᴴtok‍kin] क्रि. भोक लाग्नु be hungry Cross Ref. टेगीन (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

तोक्‍रे [ᴴtok‍re] ना. भोककै hungry (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

फो डावा [ᴴpʰo ᶫɖawa] क्रि.प. भोक नलाग्नु full stomach (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

फोक्‍वा टुक्‍कीन [ᴴpʰok‍wa ᴴʈuk‍kin] क्रि.प. 1पेट कराउनु feel hungry (sem. domains: 2.1.8.2 - पेट.) 2पेट घुम्नु having upset stomach (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

फोक्‍वा तोक्‍कीन [ᴴpʰok‍wa ᴴtok‍kin] क्रि.प. भोकाउनु, भोक लाग्नु be hungry, feel hungry Cross Ref. श्‍याटेगीन, Cross Ref. श्‍याः टेगीन (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 2.1.8.2 - पेट.)

ॱलुङला [ᴴluŋla] ना. भोकमरी starvation (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

शाङी दो़गीन [ᶫsaŋi døgin] क्रि.प. खाना मन लाग्नु like to eat (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

शु दाक्‍कीन [ᶫsu dak‍kin] (var. of SH: शु दारकी ; शु दारकीन) (imp: शु दोक) क्रि.प. शरीर काम्नु shiver, tremble (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

श्‍याः टेगीन [ᶫʃaː ᴴʈegin] क्रि.प. भोक लाग्नु (आदरार्थी शब्द) feel hungry (honorific term) Cross Ref. फोक्‍वा तोक्‍कीन (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)