Search results for "चक्रमा चल्‍नु"

कोर [ᴴkor] 1ना. ज्याकेट, कोट jacket, coat (sem. domains: 5.3 - लुगाफाटा.) 2क्रि. घेर surround (sem. domains: 4.8.2.3.1 - ढुकेर हमला गर्नु.) 3क्रि. अरूको सित्तैमा खाएको भर (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)

कोरकीन [ᴴkorkin] क्रि. 1घुमाउनु turn (sem. domains: 7.3.5 - केही वस्‍तु फर्कनु.) 2घेरा लगाउनु, घेर्नु surround, encircle, besiege, blockade, attack (sem. domains: 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 6.5.1.5 - बार, प्रखाल.) 3बेर्नु wind round, twist round, wrap up, roll up (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)

कोरा ग्‍याप्‍कीन [ᴴkora ᶫgʲap‍kin] (imp: कोरा ग्‍योप) क्रि.प. परिक्रमा गर्नु, चक्‍कर लगाउनु, घुम्नु revolve, spin (sem. domains: 4.9.5.2 - प्रार्थना गर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)

टीगीन [ᴴʈigin] क्रि. बेर्नु, बटार्नु wind round, twist round, wrap up, roll up, wring, entwine, distort, squeeze into a ball Cross Ref. टीला जेगीन (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)

रीगीन [ᶫrigin] क्रि. गुड्नु, लड्नु roll, fight, quarrel, fall out, contend, fall over, fall down Cross Ref. रीला जेगीन (sem. domains: 7.2.2.5 - तल सर्नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.)