Search results for "पट्याउनु, बेर्नु"

कोरकीन [ᴴkorkin] क्रि. 1घुमाउनु turn (sem. domains: 7.3.5 - केही वस्‍तु फर्कनु.) 2घेरा लगाउनु, घेर्नु surround, encircle, besiege, blockade, attack (sem. domains: 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 6.5.1.5 - बार, प्रखाल.) 3बेर्नु wind round, twist round, wrap up, roll up (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)

टीगीन [ᴴʈigin] क्रि. बेर्नु, बटार्नु wind round, twist round, wrap up, roll up, wring, entwine, distort, squeeze into a ball Cross Ref. टीला जेगीन (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)