Search results for "घुम्‍नु"

कोरा ग्‍याप्‍कीन [ᴴkora ᶫgʲap‍kin] (imp: कोरा ग्‍योप) क्रि.प. परिक्रमा गर्नु, चक्‍कर लगाउनु, घुम्नु revolve, spin (sem. domains: 4.9.5.2 - प्रार्थना गर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)

ख्‍याबु [ᴴkʲʰabu] वि. 1सुकुम्बासी (sem. domains: 4.1.6.1 - अमैत्रिक.) 2डुलुवा, अल्‍लारे wandering, roaming, immature (sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान, 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)

ख्‍याम्‍गीन [ᴴkʲʰam‍gin] (imp: ख्‍योम) क्रि. 1डुल्नु stroll, wander, ramble (sem. domains: 6.1.5 - बेरोजगार.) 2टहल्नु take a walk, ramble, stroll (sem. domains: 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)

ख्‍याम्‍डुक [ᴴkʲʰam‍ɖuk] वि. डुलुवा wandering, roaming (sem. domains: 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)

ख्‍याम्‍नाक [ᴴkʲʰam‍nak] वि. डुलुवा wandering, roaming (sem. domains: 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)

थाङगेरा [ᴴtʰaŋgera] ना. डुलुवा wandering, roaming (sem. domains: 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)