Search results for "रिवाज"

क्‍याक [ᴴkʲak] ना. हरेक १२ वर्षमा केही नराम्रो हुन सक्ने पौराणिक धारणा idea that something bad happens every 12 years (sem. domains: 4.3.9.1 - रिवाज.)

क्षेलुक [ᴴtsʲʰeluk] ना. संस्कृति, उहिलेदेखि चलि आएको चाल चलन culture (sem. domains: 4.3.9 - संस्‍कृति, 4.3.9.1 - रिवाज.)

गी़न साम्‍गीन [ᶫgyn ᴴsam‍gin] (imp: ग्‍युन सोम) क्रि.प. गुन राख्नु remember others' help ex.मी आःला घाजी़ घा झ्‍यीना गी़न साम्‍गु मालाक। नराम्रो मान्‍छेलाई जति राम्रो गरे पनि गुन राख्‍दैन। (sem. domains: 4.3.9.1 - रिवाज.)

चीदाङ [ᴴtsidaŋ] (var. of SH: चीताङ) ना. 1मान्यता respect, acceptance, belief, opinion, validity, recognition Cross Ref. थो (sem. domains: 3.4.1.1.8 - खुशी पार्नु, 4.3.2 - राम्रो विचार गर्नु.) 2आभारी obliged, indebted, grateful, thankful (sem. domains: 3.5.1.7.1 - धन्‍यबाद.) 3माया love, affection, fondness, liking (sem. domains: 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा.) 4आदर्श ideal, mirror, exemplar, prototype (sem. domains: 7.5 - प्रबन्ध गर्नु, आयोजन गर्नु.) 5संस्कार rites, culture (sem. domains: 4.3.9.1 - रिवाज.)

डे [ᶫɖe] ना. बोक्सी, भूत witch, spirit, ghost (sem. domains: 4.9.2 - अलौकिक, 4.3.9.1 - रिवाज.)

ढोक [ᶫʈok] 1ना. पानी भरेको भेटेमा राम्रो मान्नु good sign (sem. domains: 4.3.9.1 - रिवाज.) 2क्रि. पढ (sem. domains: 3.5.7.3 - पढ्‌नु.)

तुतु [ᴴtutu] (var. of GH: उतु) ना. निधार निधार ठोकाउने touching another's forehead with one's own forehead to show respect (sem. domains: 4.3.9.1 - रिवाज.)

याक्‍का₂ [ᶫjak‍ka] (var. of GH: यार ; याका) ना. शुभ अवसारमा लगाउने घिउको टुक्रा piece of ghee used on special occasions (sem. domains: 4.3.9.1 - रिवाज.)

ॱरो [ᴴro] ना. 1चलन custom, usage, practice, fashion (sem. domains: 4.3.9 - संस्‍कृति.) 2रीतिथिति traditions (sem. domains: 4.3.9.1 - रिवाज.)

लुक्‍सु [ᶫluk‍su] ना. परम्परा tradition (sem. domains: 4.3.9.1 - रिवाज.)