Search results for "चोट लागेको"

क्‍यो़न [ᴴkʲøn], [ᴴkʲøn] 1ना. असर effect, influence (sem. domains: 3.3.3 - प्रभाव, 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 2ना. कलङ्क stain, scandal (sem. domains: 8.3.7.8.2 - खोट, दाग.) 3क्रि. केही माथि चढाउनु place over something (sem. domains: 7.2.2.4 - माथि चल्‍नु.) 4ना. चोट wound (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)

क्षाक्‍च्‍या [ᴴtsʲʰak‍tsʲa] (var. of GH: क्षाक्‍जाउ) वि. 1भाँचेको broken (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.) 2फुटेको

क्षी़गीन [ᴴtsʲʰygin] क्रि. मर्किनु sprain (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)

च्‍येगीन [ᴴtsʲegin] (3sg pres: च्‍यो़क) क्रि. काट्नु cut, sever in two, cross out (sem. domains: 7.3.3.1 - केही वस्‍तु हटाउनु, 7.8.3 - काट्‌नु, 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 8.3.7.9 - महत्‍व.)

छीक्‍कीन [ᴴtsʰik‍kin] (var. of CN: ॱमीसीक्‍कीन) क्रि. 1जल्नु burn, be burnt, burst into flames (sem. domains: 5.5.4 - आगोले के गर्छ, 8.3.4 - गर्मी, 2.5.3 - चोट लागेको.) 2पोल्नु inflame, burn, scorch, sear, singe, burn flesh, bake (in the fire), roast, slander (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी, 2.5.3 - चोट लागेको.)

जुक्‍यो [dzukʲo] ना. घाउ जोगाउन औँलामा लगाउने कपडा band aid (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)

नेपा धुवा [ᶫnepa ᶫtuwa] (var. of SH: नेपु धुगु) वि. सिकिस्त serious, dying, entangled in calamity (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)

ॱनाक [ᴴnak] ना. 1पिप pus (coming from a wound) (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.) 2फापर, तोरी र केराउ बाली field of mixed crops (sem. domains: 6.2.1.1 - अन्‍न उब्‍जाउनु.)

ॱनो़दोक झ्‍यीगीन [ᴴnødok ᶫtsᶨigin] (past: ॱनो़दोक झ्‍येजुङ) क्रि.प. बल्झिनु getting worse (if one is sick or wounded) ex.ॱमाला ॱमेन घी घी ढुरी ॱनो़दोक झ्‍येरी बो़री होजुङ। घाऊमा के के औषधि लगाएर बल्‍झियो जस्‍तो छ सुनेर आयो। (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)

ॱमा [ᴴma] ना. घाउ wound, bruise, sore, hurt, injury, cut Cross Ref. सोःमा (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)

ॱमेम्‍बा [ᴴmem‍ba] ना. घाउको दाग scare (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)

लागा तेम्‍गीन [ᶫlaga ᴴtem‍gin] क्रि.प. हात च्यापेको hand caught between two objects (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)

शुक्‍कीन [ᶫsuk‍kin] क्रि. घोच्नु poke, prick, pierce (sem. domains: 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने, 2.5.3 - चोट लागेको.)

स्‍योरकीन [ᴴsʲorkin] क्रि. फुस्कनु get loosened, be untied or unfastened, get leisure, find time, be free, slip off, get away, escape (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)