Search results for "खराब गर्नु"

क्‍यो़न ग्‍याप्‍कीन [ᴴkʲøn ᶫgʲap‍kin] (imp: क्‍यो़न ग्‍योप) क्रि.प. 1असर पर्नु effect (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 2बाधा पुर्याउनु, नोक्सान पुर्याउनु obstruct, hinder, block, harm (sem. domains: 4.3.4.1 - खराब गर्नु, 4.3.4.6 - हस्‍तक्षेप गर्नु.)

खोक्‍पा झ्‍यीगीन [ᴴkʰok‍pa ᶫtsᶨigin] (past: खोक्‍पा झ्‍येजुङ) क्रि.प. खराबी गर्नु harm (sem. domains: 4.3.4.1 - खराब गर्नु.)

ॱनो़क क्‍यागीन [ᴴnøk ᴴkʲagin], [ᴴnøk ᴴkʲagin] (var. of GH: नो़क क्‍याल्‍गी) (imp: नो़क क्‍यो) क्रि.प. 1बाधा पुर्याउनु restrict, block ex.फो़न्‍थोक्‍यीनी मेत्‍तालाक ॱनो़क क्‍यारी धेगुलाक। काम लाग्‍ने हाईन बाधा पुर्याउने मात्र हो। (sem. domains: 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.) 2क्षति पुर्याउनु harm, damage (sem. domains: 4.3.4.1 - खराब गर्नु.) 3अरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु (sem. domains: 4.3.4.1 - खराब गर्नु.)

पाक्‍ला [ᴴpak‍la] वि. हाउडे baseless, insignificant, unbelievable, voracious, insatiable (sem. domains: 4.3.7 - भद्र, 4.3.4.1 - खराब गर्नु.)