Search results for "बिगार्नु"

क्षाक्‍कीन [ᴴtsʲʰak‍kin] (imp: क्षोक) क्रि. 1टुट्नु, भाँचिनु, भाँच्नु be broken, break, shatter, break into pieces, split, bend (sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर, 7.9.1 - बिगार्नु, 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.) 2बढार्नु sweep (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण, 5.6.5 - बडार्नु, सोहोर्नु.)

धोता [ᶫtota] (var. of CN: धोत्‍वा )ना. प्वाल पारेको torn, holed (sem. domains: 7.9.1 - बिगार्नु.)

नोनोवा [ᶫnonowa] (var. of GH: नोना) वि. बिग्रिएको wasted, ruined, damaged (sem. domains: 7.9.1 - बिगार्नु.)

रारा [ᶫrara] (var. of SH: राल्‍रा) वि. च्यातिएको torn (sem. domains: 7.9.1 - बिगार्नु.)

शाः शीङीला ताङगीन [ᶫsaː ᶫsiŋila ᴴtaŋgin] (imp: शाह शीङीला तोङ) क्रि.प. भताभुङ्ग हुनु make a mess (sem. domains: 7.9.1 - बिगार्नु.)

श्‍योम्‍गीन [ᶫʃom‍gin] क्रि. कुच्‍चिनु be dented (sem. domains: 7.9.1 - बिगार्नु.)