Search results for "गर्मी"

क्षाङी [ᴴtsʲʰaŋi], [ᴴtsʲʰaŋi] ना. 1पानी पर्नु भन्दा अगाडि लाग्ने घाम sunshine before raining (sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.) 2प्रचण्ड गर्मी burning sun (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

ङाप [ᶫŋap] ना. 1राप heat, warmth (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.) 2ताप heat, warmth (sem. domains: 5.5.5 - आगोले के उत्‍पन्‍न गराउँछ?.)

ङीमा ल्‍हा ल्‍होई [ᶫŋima ɬa ɬoi] वि. मनतातो lukewarm, warmish, tepid ex.धीरीङ ॱनामला ॱरीङ खोरती ङीमा ल्‍हा ल्‍होई च्‍यीक माना ॱमास्‍यारा। आज आकाशमा बादल लागेर हल्‍का मात्र घाम लागेछ। (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

छागीन [ᴴtsʰagin] (3sg pres: छीक) (past: छेजुङ) क्रि. पोल्नु inflame, burn, scorch, sear, singe, feel hot (as of fever) (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

छादी [ᴴtsʰadi] (var. of SH: छादो़ ; छान्‍दीमा) वि. तातो hot, warm, heat (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 5.2.2.7 - पिउनु, 8.3.4 - गर्मी.)

छाफोई [ᴴtsʰapʰoi] ना. न्यानोपन warmth Cross Ref. ढोहीरी (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

छाबा [ᴴtsʰaba] (var. of SH: छाबु ; छावा) 1वि. गर्मी heat, warmth, hot, very warm (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.) 2ना. ज्वरो fever (sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.) 3ना. तापक्रम temperature (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

छाबा छागीन [ᴴtsʰaba ᴴtsʰagin] (3sg pres: छाबा छीक) (past: छाबा छेजुङ) क्रि.प. गर्मी हुनु warm (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

छीक्‍कीन [ᴴtsʰik‍kin] (var. of CN: ॱमीसीक्‍कीन) क्रि. 1जल्नु burn, be burnt, burst into flames (sem. domains: 5.5.4 - आगोले के गर्छ, 8.3.4 - गर्मी, 2.5.3 - चोट लागेको.) 2पोल्नु inflame, burn, scorch, sear, singe, burn flesh, bake (in the fire), roast, slander (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी, 2.5.3 - चोट लागेको.)

ढाङमु हुङगीन [ᶫʈaŋmu ᶫhuŋgin] (past: ढाङमो होजुङ) क्रि.प. सेलाउनु become cold, cool off, temper, make cold, allay, cool (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

ढो़क [ᶫʈøk] ना. तातोपन warmth (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

ढो़क हेगीन [ᶫʈøk ᶫhegin] क्रि.प. सेलाउनु become cold, cool off, cool (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

ढो़‍मु [ᶫʈø‍mu] ना. 1तातो hot, warm, heat, alertness, zeal, eagerness, enthusiasm (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.) 2ताप heat, warmth (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.) 3गर्मी heat, warmth, summer

माःमोई [ᶫmaːmoi] वि. मनतातो lukewarm, warmish, tepid (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

ॱरोगीन [ᴴrogin] (3sg pres: ॱरी़क) क्रि. 1सेक्नु cook in oven, bake, roast, foment (sem. domains: 5.5 - आगो.) 2तताउनु heat, warm (sem. domains: 5.5.4 - आगोले के गर्छ, 8.3.4 - गर्मी.)

ल्‍हाल्‍होई [ɬaɬoi] वि. अलि अलि तातो lukewarm (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

श्‍यी़री डुगीन [ᶫʃyri ᶫɖugin] (3sg pres: श्‍यी़री डी़क) (past: श्‍यी़री लजुङ) क्रि.प. पगाल्नु melt, dissolve (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

स्‍युगीन [ᴴsʲugin] (past: स्‍यी़जुङ) (imp: स्‍यी़) क्रि. 1खुर्किनु ex.सुन्‍ताला कोप्‍याक स्‍युरी शालाक। सुन्‍ताला बोक्रा निकालेर खान्‍छ। Cross Ref. स्‍युवा जेगीन (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.4 - गर्मी.) 2कपि गर्नु copy ex.ॱलोम्‍टु क्‍याला ॱमाटागी़ ॱरूङ धेप्‍ने कापीला स्‍यी़ नेजुङ। विद्यार्थीहरूलाई गुरूले कथा किताबबाट कपीमा सर भन्‍नु भयो। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.)