Search results for "तर"

क्षाप [ᴴtsʲʰap] ना. 1बत्ति बलेपछि छर्काउने पानी spray water after lighting lamp for religious purpose (sem. domains: 4.9.5.6 - धार्मिक शुद्धिकरण.) 2दाग stain, mark (sem. domains: 9.6.1.5 - तर.) 3भगवानको नाममा जुठो नहोस भनेर छर्किने पानी sprinkle water in name of god to prevent from becoming impure

घी हीन्‍ना [ᶫki ᶫhin‍na] संयो. 1तर but, however, act of crossing, way, cream of milk ex.क्षो़ता मालाप्‍पालाक घीहीन्‍ना ॱमीच्‍यीकी खोक्‍पा ठुक्‍वा दुक। पढ्‌न त पढेन तर अति चलख छ। पढ्‌न त पढेन तर अति चलख छ। (sem. domains: 9.6.1.5 - तर.) 2जे भए पनि by the way (sem. domains: 7.3.2 - कनै दिशामा केही वस्‍तु चल्‍नु.)

तेनी [ᴴteni] (var. of GH: धेनी) 1संयो. अनि ex.एन्‍ला लेगा झ्‍यी तेनी तेमो तारु डोउ। पहिले काम गर अनि रमाईलो हेर्न जम्‍ला। (sem. domains: 9.6.1.5 - तर, 9.2.5.3 - वाक्‍यगत संयोजकहरु, 9.6.1.1 - र, पनि.) 2क्रि.वि. तब then, at that time, thereafter, so, therefore, then emphatic, then (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

देला [ᶫdela] ना.यो. यो भन्दा than (sem. domains: 9.6.1.5 - तर.)

याङ देप्‍ले [ᶫjaŋ dep‍le] (var. of CN: याङ दाप्‍ले) ना.यो. फेरि पनि again, one more (sem. domains: 9.6.1.5 - तर.)

साप [ᴴsap] (var. of SH: छाब) ना. सट्टा exchanging, substitute (sem. domains: 9.6.1.5 - तर.)

होदी पी़दी [ᶫhodi ᴴpydi] क्रि.वि. त्योबाहेक besides that (sem. domains: 9.6.1.5 - तर.)