Search results for "थाकेको"

क्षेक्‍कीन [ᴴtsʲʰek‍kin] क्रि. 1चुँडिनु break (sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल.) 2हिँडाइमा पछि पर्नु be unable to walk (sem. domains: 2.4.4 - थाकेको.) 3उपस्थित हुन नसक्नु unable to attend (sem. domains: 6.1.3.3 - असफल.) 4अनुपस्थित हुनु be absent (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)

ङया ङयोई [ᶫnᶨa ᶫnᶨoi] वि. अल्छी, केही पनि काम गर्न मन नलग्दा idle, indolent, sloth ex.धीरीङ ङयाबा ङयोबीला घीया झ्‍यीङी मेदेताक। आज अल्‍छी लाग्‍दो केही गर्न मान छैन। (sem. domains: 2.4.4 - थाकेको.)

ङाःगीन [ᶫŋaːgin] क्रि. गल्‍नु be weak and emaciated, be tired, exhausted, ex.भाङ तारी शु ङारी होजुङ। दौडेर जीउ गलेर आयो। (sem. domains: 2.4.4 - थाकेको.)

थाङ क्षेगीन [ᴴtʰaŋ ᴴtsʲʰegin] क्रि.प. थाक्नु become tired, be exhausted or fatigued (sem. domains: 3.4.1.4.6 - अरुचि, निरस, 2.4.4 - थाकेको.)

धाला [ᶫtala] 1वि. ढिलो delay, slackness, deferring, late, slack, tardy, dilatory (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.4.5.3.3 - ढिलो.) 2क्रि.वि. सुस्त languid, inert, inactive, slow, drowsy, sluggish, lazy, idle, slowly, sluggishly (sem. domains: 2.4.4 - थाकेको.)

भाप [ᶫpap] ना. शारीरिक यातना physical torture (sem. domains: 2.4.4 - थाकेको.)