Search results for "धार"

खा [ᴴkʰa] ना. 1मुख mouth Cross Ref. श्‍याः (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.) 2धार blade, edge of a blade (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू, 8.6 - (वस्तु) का भागहरू, 8.6.6 - धार.)