Search results for "चिन्‍ह, संकेत"

खादा [ᴴkʰada] ना. खादा white scarf given on special occasions Cross Ref. जादा (sem. domains: 3.5.6 - चिन्‍ह, संकेत.)

घुगेक [ᶫkugek] ना. साङ्केतिक भाषा sign language (sem. domains: 3.5.6 - चिन्‍ह, संकेत.)

ताः [ᴴtaː] ना. 1चिन्ह sign (sem. domains: 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु, 3.5.6 - चिन्‍ह, संकेत, 9.7.3 - चीजको नाउँ.) 2फल्याक plank (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)