Search results for "सफा, फोहोर"

खाम्‍साङा [ᴴkʰam‍saŋa] वि. 1सफा clean, neat Cross Ref. चाङरे (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2पवित्र holy, sacred, pure, untarnished, genuine, uncontaminated (sem. domains: 4.3.1 - असल.)

घेङीक [ᶫkeŋik] ना. फोहोर मैला waste, rubbish (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.)

चाङमा [ᴴtsaŋma] वि. सफा, शुद्ध, पवित्र clean, neat, clear, pure, unadulterated, holy, sacred, uncontaminated, (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 7.5.3.1 - शुद्ध, नमिसाएको, 2.6.2.1 - कुमारीत्‍व, 3.4 - भावना, 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग.)

चाङरे [ᴴtsaŋre] ना. सफा (आदरार्थी शब्द) clean (honorific term) Cross Ref. खाम्‍साङा 1 (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.)

झाराझीरी [ᶫtsaraᶫtsiri] ना. फोहोर dirty, foul, obscene, contemptible, despicable, obscene, unclean, dirt, filth, dung (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.)

धाक्‍कीन [ᶫtak‍kin] क्रि. 1सफा हुनु be clean (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.) 2put animal in animals' house. 3घस्नु rub, abrade (sem. domains: 7.3.7.3 - फैलाउनु, दल्‍नु.)

बाक्‍वा [ᶫbak‍wa] वि. दूषित, फोहोर corrupted, spoilt, contaminated, disgraced, dirty, foul, obscene, contemptible, despicable, obscene, unclean, dirt, filth, dung, (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)

साक्‍रू [ᴴsak‍ru] ना. कसिङ्गर dirt, refuse, rubbish, hateful or disagreeable person (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.)