Search results for "असल"

खाम्‍साङा [ᴴkʰam‍saŋa] वि. 1सफा clean, neat Cross Ref. चाङरे (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2पवित्र holy, sacred, pure, untarnished, genuine, uncontaminated (sem. domains: 4.3.1 - असल.)

घेसेम क्षे [ᶫkesem ᴴtsʲʰe] वि. धार्मिक religious, pious, devout (sem. domains: 4.3.1 - असल.)

ता‍आ [ᴴta‍a] वि. असल good, excellent ex.मी रेरे ता‍आ च्‍यीक दुक सेना ॱहाराहुरी मेत्‍ता। मान्‍छे कस्‍तो असल छ हावा नभई। (sem. domains: 4.3.1 - असल.)

मी ढाङा [ᶫmi ᶫʈaŋa] वि. सत्य मान्छे honest man (sem. domains: 4.3.1 - असल.)

मी शाङा [ᶫmi ᶫsaŋa] वि. असल good, excellent (sem. domains: 4.3.1 - असल.)

शाङा [ᶫsaŋa] वि. राम्रो fine, lovely, beautiful, graceful, elegant, handsome, pretty, fair, good-looking (sem. domains: 4.3.1 - असल.)

सेम्‍बा शाङा [ᴴsem‍ba ᶫsaŋa] वि. शुद्ध मन, दयालु, निःस्वार्थ pure heart, kind, merciful, compassionate, pitiful, kind-hearted, mild-tempered (sem. domains: 4.3.1 - असल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 4.3.4.4 - परमार्थ, स्‍वार्थहीन.)