Search results for "गह्रौँ"

खु [ᴴkʰu] ना. भारी load, burden, weight (sem. domains: 8.2.9.1 - गह्रौँ.)

जीदा [dzida] वि. गह्रौं heavy, weighty, ponderous (sem. domains: 8.2.9.1 - गह्रौँ.)

ज्‍ये [ᶫdz‍ʲe] 1ना. गोबर cow dung Cross Ref. श्‍युङङी 1 (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु, 5.5.6 - इन्‍धन.) 2ना. कुष्ठरोग disease (sem. domains: 2.5.2.2 - छालाको रोग.) 3वि. गह्रौं heavy, weighty, ponderous (sem. domains: 8.2.9.1 - गह्रौँ.)

ती‍आ [ᴴtia] वि. गहकिलो heavy, weighty, good, lasting (sem. domains: 8.2.9.1 - गह्रौँ.)

थाक्‍चो़ [ᴴtʰak‍tsø] वि. गह्रौं heavy, weighty, ponderous ex.खु थाक्‍चो़ खेत्‍ती ग्‍युक्‍यी। गह्रौ़ भरी बोकेर हिँडिरहेछ। (sem. domains: 8.2.9.1 - गह्रौँ.)

याङा [ᶫjaŋa] वि. हलुका light (sem. domains: 8.2.9.2 - तौलमा हलुका, 8.2.9.1 - गह्रौँ.)