Search results for "तयारी खाना"

खुटटा [ᴴkʰuʈʈa] (var. of CN: खुरा ; खोरा) ना. निम्की salty bread Cross Ref. श्‍येटुक (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

ग्‍याङगा [ᶫgʲaŋga] (var. of GH: ग्‍याङ) ना. रोटी bread, bread-cake Cross Ref. सोग्‍याङ (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

घुदुक [ᶫkuduk] ना. बाह्रौं महिनाको उनन्तीसौं दिनमा खाने खोले soup served on the 29th day of month (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

छोमा [ᴴtsʰoma] (var. of SH: छोमु) ना. खोले thick soup made of vegetables with a little rice and flour Cross Ref. श्‍येथुक (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.3 - खानाको प्रकार, 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

छोमा कुदुक्‍पा [ᴴtsʰoma ᴴkuduk‍pa] (var. of SH: छोमु ताङदाङ ; छोमा फीदुक्‍पा) ना. मैदाको खोले thick soup made of barley flour Cross Ref. ज्‍याम (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

छोमा फेदुक्‍पा [ᴴtsʰoma ᴴpʰeduk‍pa] ना. सातुको खोले thick soup made of wheat flour (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

छोमा भुदुक्‍पा [ᴴtsʰoma ᶫpuduk‍pa] (var. of SH: छोमु धोक्‍तोक ; छोमा भुक्‍दुवा) ना. पिठोको डल्लो हालेको खोले thick soup with small flat pieces of flour (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

ज्‍याम [dzʲam] ना. सातुको खोले (आदरार्थी शब्द) thick soup made of barley flour (honorific term) Cross Ref. छोमा कुदुक्‍पा (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

झ्‍यीरी [ᶫtsᶨiri] ना. 1चकलेट chocolate (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.) 2मिठाइ candy, sweets, candy toffee (sem. domains: 5.2.3.3.1 - चिनी.)

झ्‍युदु [ᶫtsᶨudu] (var. of SH: झ्‍युम्‍दु) ना. सातुमा चिया हालेर खाने परिकार food item in which flour is mixed in tea Cross Ref. श्‍यीप्‍तु (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

झ्‍युम्‍दु [ᶫtsᶨum‍du] (var. of GH: झ्‍युरूक) ना. बाक्लो सातु flour with tea (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

डेकी खुटा [ᶫɖeki ᴴkʰuʈa] (var. of CN: डेकी खुरा ; डेकी खोरा) ना. सेल रोटी rice bread (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

पा [ᴴpa] ना. तिहुन curry with sauce or gravy Cross Ref. सोक्‍वा 1 (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

पाक [ᴴpak] ना. सातु flour of parched corn or barley Cross Ref. श्‍यीप (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

पालाक [ᴴpalak] ना. तरकारी, साग सब्जी vegetables (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

फे [ᴴpʰe] ना. 1सातु (sem. domains: 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु, 5.2.3.4 - तयारी खाना.) 2पिठो flour of parched corn or barley (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)

फेजीन [ᴴpʰedzin] ना. सातुको ढिँडो porridge (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

बोयी [ᶫboji] (var. of GH: बो़) ना. भुजा roasted rice (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

भाक्‍जीन [ᶫpak‍dzin] ना. आटाको ढिँडो porridge of wheat flour (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

भुदुक्‍पा [ᶫpuduk‍pa] (var. of CH: भुक्‍दोव) ना. 1सबै थोक मिसाएर पकाएको खोले type of thukpa (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.) 2सा साना भुटेको मैदाको डल्लो fried flour with pieces of dried cheese and sugar (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

माःदाक [ᶫmaːdak] ना. लिटो nutritious porridge fed to a baby, gruel made of flour (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

मोमोक [ᶫmomok] ना. बाफमा पकाएको वा उमालेको भित्र मासु भएको मैदाको डल्‍लो momo, dumpling (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

ॱमाक्‍रा [ᴴmak‍ra] (var. of SH: ॱमाक्‍री) ना. 1दारि beard (sem. domains: 2.1.5 - कपाल.) 2तितौरा small ball (used as curry) prepared from ground pulse, dried sauce prepared from mango (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

ॱमादु [ᴴmadu] ना. खुर्सानी र लसुन पिसेर बनाएको अचार chilli and garlic pickle (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

ॱयो़जीन [ᴴjødzin] ना. ढिँडो porridge made with maize- or millet- flour (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >