Search results for "क्रिया बिशेषण्‍ाहरू"

खुसुमी [ᴴkʰusumi] 1क्रि.वि. सुनसान lonely place (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.) 2वि. मौन silent (sem. domains: 2.3.2.5 - शान्‍त.)

ॱङया क्षे [ᴴnʲa ᴴtsʲʰe] क्रि.वि. कठिन difficult, laborious, burdensome, hard (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

चो़क [ᴴtsøk] क्रि.वि. जति as much as, as many as, about, nearly ex.ग्‍यु घाच्‍योक हो़क्‍ना घी झ्‍यीये साङयेनी मेत्‍तालाक। सम्‍पत्ति जति भए पनि के गर्ने पुग्‍दैन। (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

जेज्‍ये [dzedzʲe] क्रि.वि. राम्ररी nicely ex.घोलोक जेज्‍ये घो़न। कापडा राम्ररी लगाउ। (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

ठो़री [ᴴʈʰøri] क्रि.वि. रिसाएर with rage (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

तेनी [ᴴteni] (var. of GH: धेनी) 1संयो. अनि ex.एन्‍ला लेगा झ्‍यी तेनी तेमो तारु डोउ। पहिले काम गर अनि रमाईलो हेर्न जम्‍ला। (sem. domains: 9.6.1.5 - तर, 9.2.5.3 - वाक्‍यगत संयोजकहरु, 9.6.1.1 - र, पनि.) 2क्रि.वि. तब then, at that time, thereafter, so, therefore, then emphatic, then (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

धाः स्‍युरी [ᶫtaː ᴴsʲuri] (var. of SH: धाल स्‍युरे) क्रि.वि. बिस्तारै slowly, gently, carefully, softly, quietly (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

धाःझ्‍येरी [ᶫtaːᶫtsᶨeri] क्रि.वि. बिस्तारै slowly, gently, carefully, softly, quietly (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

धाकीरू [ᶫtakiru] क्रि.वि. अघि नै long ago (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

धेप्‍ला [ᶫtep‍la] क्रि.वि. 1साथमा (sem. domains: 9.5.2.3 - सँग.) 2सँगै together, in company (sem. domains: 4.1.5 - एकता, 8.1.1.5 - संख्यात्मक गणना.) 3सँगै together, in company (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

पुजाङ [ᴴpudzaŋ] क्रि.वि. सबै whole of, everyone of, all, whole, everything ex.दी लेगा पुजाङ शीङना लोक्‍ती डोवु। यहाँको काम सबै सिध्‍दियो भने घर फर्केर जान्‍छ। (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

बेराङने [ᶫberaŋne] क्रि.वि. अति very, much, too, exceeding (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

याप [ᶫjap] क्रि.वि. 1च्‍याप्‍प grabbing or grasping tightly (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.) 2Cross Ref. आकी

ल्‍होक ल्‍होक [ɬok ɬok] क्रि.वि. बिस्‍तारै slowly, gently, carefully, softly, quietly (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

शीङ [ᶫsiŋ] अ.मू. डराएर जिरिङ्‌ग हुनु shrink with fear (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू, 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)