Search results for "राम्ररी काम गर्नु"

खेवा [ᴴkʰewa] 1वि. सिपालु expert, skilful Cross Ref. ख्‍येन्‍दा (sem. domains: 6.1.2.3 - राम्ररी काम गर्नु.) 2क्रि. लागेको (sem. domains: 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु.)

ख्‍येन्‍दा [ᴴkʲʰen‍da] वि. सिपालु (आदरार्थी शब्द) skillful (honorific term) Cross Ref. खेवा 1 (sem. domains: 6.1.2.3 - राम्ररी काम गर्नु.)

ङारा [ᶫŋara] वि. 1फुर्तिलो smart, brisk, active, alert, quick (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 2सिपालु expert, adept, skilful, proficient, adroit, witty (sem. domains: 6.1.2.3 - राम्ररी काम गर्नु.)

झ्‍याप्‍च्‍यी़ घो़दा [ᶫtsᶨap‍tsʲy ᶫkøda] वि. सिर्जनशील creative ex.घीङगी मी झ्‍याप्‍च्‍यी़ घो़दा च्‍यीक ले शो़म्‍बी खाला केलाङ जीन घो़न्‍दी ग्‍युयीक। कस्‍तो सिर्जनशील मान्‍छे रहेछ दोचामाथि जिन्‍स लगाएर हिँड्‌छ। (sem. domains: 6.1.2.3 - राम्ररी काम गर्नु.)

स्‍याछा [ᴴʃatsʰa], [ᴴʃatsʰa] 1वि. सिपालु expert, adept, skilful, proficient, adroit, witty (sem. domains: 6.1.2.3 - राम्ररी काम गर्नु.) 2वि. फुर्तिलो smart, brisk, active, alert, quick, nimble, agile, vivacious, spirited, sprightly (sem. domains: 8.4.8.1 - छिटो.) 3क्रि.वि. चाँडै (sem. domains: 8.4.2.1 - छोटो समय.)