Search results for "ज्‍वरो"

ख्‍याक्‍कीन [ᴴkʲʰak‍kin] क्रि. जाडो लाग्नु, जाडो हुनु be cold Cross Ref. सीरकीन, Cross Ref. सीला जेगीन (sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो.)

छाबा [ᴴtsʰaba] (var. of SH: छाबु ; छावा) 1वि. गर्मी heat, warmth, hot, very warm (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.) 2ना. ज्वरो fever (sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.) 3ना. तापक्रम temperature (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

छावा [ᴴtsʰawa] ना. ज्वरो fever (sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.)

छावा फारकीन [ᴴtsʰawa ᴴpʰarkin] क्रि.प. ज्वरोले च्याप्नु have high fever (sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.)