Search results for "धातुको काम गर्नु"

गारा [ᶫgara] ना. कामी lower caste (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु, 6.1.1 - कामदारहरू.)

च्‍याक [ᴴtsʲak] ना. फलाम iron (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ, 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

ढी [ᶫʈi] ना. चक्कु, छुरा, तरबार dagger, knife Cross Ref. छाक्‍ठी (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु, 6.7.1 - हातहतियार (काट्ने सामान).)

ढो़रू च्‍युक्‍कीन [ᶫʈøru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. तताउनु heat, warm, go one's way, irritate, excite (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

धाः [ᶫtaː] 1क्रि.वि. बिस्तारै slowly, gently, carefully, softly, quietly (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.) 2ना. घोडाको नाला (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

योप [ᶫjop] ना. घोडामा मान्छेको खट्टा हाल्ने stirrup (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

राक [ᶫrak] ना. पित्तल brass (sem. domains: 6.6.5.3 - मूर्तिकला, शिल्‍पकला, 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

ली [ᶫli] ना. चरेस cannabis (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

शेर [ᶫser] ना. काटी, किल्‍ला nail (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

शो [ᶫso] ना. धातु metal, mineral (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

शो शोगीन [ᶫso ᶫsogin] (imp: शो शो़) क्रि.प. धातुको काम गर्नु work with metal (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)

श्‍यी़गीन [ᶫʃygin] क्रि. पग्लनु melt, thaw (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु, 6.6.2.2 - खार्नु, गलाउनु.)