Search results for "बेह्रिएको"

गुलुमुलु [ᶫgulumulu] ना. गोलमाल disorder, confusion, mess (sem. domains: 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको.)

टीगीन [ᴴʈigin] क्रि. बेर्नु, बटार्नु wind round, twist round, wrap up, roll up, wring, entwine, distort, squeeze into a ball Cross Ref. टीला जेगीन (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)

टीरी [ᴴʈiri] क्रि. बेरिएको wrapped (sem. domains: 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको.)

शाङाशीङी [ᶫsaŋaᶫsiŋi] अ.मू. 1भताभुङ्ग ex.क्षाङ शीरी चालाक ग्‍यीरी शाङा शीङीला युत्‍ती श्‍याक्‍दुक। जाँडले मातेर सामान सबै भताभुङ्गा फालेर राखेछ। (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको.) 2हल्‍ला, कोलाहल rumour, hearsay, noise, outcry, uproar, turmoil ex.पार्टी साम्‍झी लाक सोना रेरे शाङा शीङी च्‍यीक दुक सेना। पार्टी भएर कस्‍तो हल्‍ला भइरहेछ। (sem. domains: 2.3.2.4 - चर्को, 2.3.2.5 - शान्‍त.)