Search results for "दराज"

ग्‍याङबुक [ᶫgʲaŋbuk] ना. माटोको दराज alcove (sem. domains: 5.1.1.4 - दराज.)

ग्‍याप्‍कीन [ᶫgʲap‍kin] (imp: ग्‍योप) क्रि. 1लगाउनु apply, paint on, plaster, set, fix (sem. domains: 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.1.1.4 - दराज.) 2बन्द गर्नु close (sem. domains: 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.) 3खिच्नु draw 4खेद्नु, धपाउनु drive, chase, pursue, drive away, chase (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.3.5 - खेद्‌नु, 7.3.3 - कतै लानु.) 5गर्नु do, perform, act Cross Ref. ग्‍यावा जेगीन (sem. domains: 7.9.4 - मर्मत गर्नु.)

ग्‍युगाम [ᶫg‍ʲugam] ना. 1घर्रा drawer (sem. domains: 5.1.1.4 - दराज.) 2दराज (आदरार्थी शब्द) cupboard (honorific term) Cross Ref. झेगाम

घाम [ᶫkam] ना. काठको अन्‍न राख्ने बाकस crop storing wooden box (sem. domains: 6.5.1 - भवन, 5.1.1.4 - दराज.)

छागाम₁ [ᴴtsʰagam] (var. of CN: छालुक) ना. नुन राख्ने बाकस salt-cellar (sem. domains: 5.1.1.4 - दराज.)

झेगाम [ᶫtsegam] ना. दराज cupboard Cross Ref. ग्‍युगाम 2 (sem. domains: 5.1.1.4 - दराज.)

टुक्‍कीन [ᴴʈuk‍kin] क्रि. 1चलाउनु stir, set in motion (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.4.1 - छुनु, 5.1.1.4 - दराज.) 2घोल्नु stir, mix, dissolve (sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु.)

तो़न्‍गीन [ᴴtøn‍gin] क्रि. 1झिक्नु, निकाल्नु take out, bring out, dismiss, banish, exile, release, eject (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 5.1.1.4 - दराज.) 2देखाउनु, प्रदर्शन गर्नु show, display, illustrate, guide, direct, exhibit (sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु, 2.3.1.4 - देखाउनु, देखोस्, 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन.)

पाक्‍कीन [ᴴpak‍kin] (var. of GH: पारकी ; पारकीन) (imp: पोक) क्रि. चोप्नु dip, drown Cross Ref. पाःजेगीन (sem. domains: 5.1.1.4 - दराज.)

पीगाम [ᴴpigam] ना. दराज, एक किसिमको काठको बाकस cupboard, type of wooden box (sem. domains: 5.1.1 - काठबाट बनिएका चीजबीज, 5.1.1.4 - दराज.)

बोगीन [ᶫbogin] (var. of CN: बागीन) क्रि. लुकाउनु hide, conceal, keep secret (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.8.9.1 - चोर्नु, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु, 5.1.1.4 - दराज.)

शुम्‍दाक [ᶫsum‍dak] (var. of SH: छुम्‍दाक ; क्षुदाक) ना. पानी राख्ने दराज cupboard to keep water (sem. domains: 5.1.1.4 - दराज.)