Search results for "खाट"

ग्‍याढुम [ᶫgʲaᶫʈum] ना. नरम खालको ऊनको गलैँचा soft woollen carpet (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

ग्‍यीक्‍तेन [ᶫgʲik‍ten] ना. स्‍पन्‍जको ओछ्याउने foam mattress (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

ङयाठी [ᶫnᶨaʈʰi] ना. खाट, पलङ cot, bed (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट, 7.1.2 - बस्‍नु.)

चुक्‍टुक [ᴴtsuk‍ʈuk] ना. ऊनको सिरक woollen quilt Cross Ref. शीमाः (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

च्‍याठी [ᴴtsʲaʈʰi] ना. फलामको खाट iron bed (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

ठी [ᴴʈʰi] 1सङ्‌. दश हजार ten thousands (sem. domains: 6.8.6.1 - मुद्रा सम्‍बन्‍धि एकाईहरू, 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.) 2ना. खाट bedstead, cot (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

तीङगीन [ᴴtiŋgin] क्रि. ओछ्याउनु spread (as a sheet, mat, cushion, etc.), spread out Cross Ref. तीङजेगीन‌ (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

तेन ‍ढुम्‍जी [ᴴten ‍ᶫʈum‍dzi] ना. ऊनको गलैँचा woollen carpet (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

बोतेन [ᶫboten] (var. of CN: बोदेन ; ठुन्‍देन) ना. घाँसबाट बनाएको एक प्रकारको गलैँचा grass carpet (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

ॱरूक्‍कीन [ᴴruk‍kin] क्रि. टकटक्याउनु brush, shake in order to throw out dust (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट, 5.6 - सफा गर्नु.)

स्‍यीङठी [ᴴsʲiŋʈʰi] ना. काठको भेट carpentry work (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)