Search results for "हिमाल"

ग्‍याम्‍दुङ [ᶫgʲam‍duŋ] वि. भिरालो precipitous, precipitous (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)

घाङ [ᶫkaŋ] 1ना. हिमाल snow-capped mountain (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2वि. भरी full, filled, complete, abounding (sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.) 3सङ्‌. एक one, some (sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक.)

ॱङयुङ ॱङयुङ [ᴴnʲuŋ ᴴnʲuŋ] वि. 1तीखो sharp, pointed, keen-sighted (sem. domains: 2.1.1.5 - दन्‍त.) 2चुच्चो beak, point, tip, projected (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल, 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

झारूक [ᶫtsaruk] ना. हिमालको फेदमा खोलाले ल्याएको ढुङ्गा moraine (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)

झालाङ [ᶫtsalaŋ] ना. ढुङ्गाको पहाड rocky mountain (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)

ढाक [ᶫʈak] ना. 1भीर precipice, precipitous place, steep slope (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2नाम्लो jute strap placed round one's forehead to help carry loads on one's back (sem. domains: 6.7.3 - बोक्‍ने समान, 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु.)

ढोक्‍यु [ᶫʈokʲu] ना. खोल्सा stream (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल, 1.3.1.3 - नदी.)

थुर [ᴴtʰur] ना. 1ओरालो downward slope, descent (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2घोडाको अनुहारमा लगाउने डोरी (sem. domains: 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु.)

बोक्‍तु [ᶫbok‍tu] ना. सानो पहाड small hill (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)

री चोक चोक [ᶫri ᴴtsok ᴴtsok] वि. चुच्चो हिमाल mountain with a sharp summit (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)

री नाक्‍पु [ᶫri ᶫnak‍pu] (var. of CN: री नाक्‍पो) ना. कालो हिमाल blue mountains (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)

ला [ᶫla] वि. उकालो ascent, uphill, upward slope (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.5.2.5 - तल.)

ला ग्‍याप [ᶫla ᶫgʲap] ना. हिमाल पारी other side of mountain (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)