Search results for "बुन्‍नु"

ग्‍युगीन [ᶫgʲugin] (past: ग्‍यी़जुङ) (imp: ग्‍यी़) क्रि. उन्नु, सियोमा धागो हाल्नु thread (as beads on a string) Cross Ref. ग्‍युवाजेगीन (sem. domains: 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

च्‍या [ᴴtsʲa] ना. 1बुन्‍ने काँटा knitting needles (sem. domains: 6.6.1.3 - बुन्‍नु.) 2सट्टामा ex.मी च्‍यीकला आले तीये हो़क, ती माझ्‍युङ च्‍या च्‍यीक झ्‍यीये हीन एउटा मान्‍छेलाई पैसा दिनु थियो त्‍यो पैसा दिन सकेन सट्टामा केही दिनु पर्यो।

थाक्‍कीन [ᴴtʰak‍kin] (imp: थोक) क्रि. 1पिस्नु grind, powder Cross Ref. थाङजेगीन (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.) 2तान बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

दागीन [ᶫdagin] (3sg pres: दीक) (past: देजुङ) (imp: दो़) क्रि. बुन्नु knit, weave, darn, sew, embroider (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6 - पेशाहरू, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

रेप्‍जु [ᶫrep‍dzu] ना. ऊनको कपडामा हुने एक प्रकारको कडाइ design on woollen material (sem. domains: 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)